Verenigings- ondersteuning

3 apr 2019
verenigingsondersteuning
muziek, theater

Huis voor de Kunsten Limburg en provinciale toneel- en muziekbonden intensiveren verenigingsondersteuning.

Limburg is een echte verenigingsprovincie. Harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, toneelverenigingen, heemkundeverenigingen, je komt ze overal tegen. Het verenigingsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid en saamhorigheid in dorpen en steden. Bovendien is het een bestendige plek voor kunstbeoefening.

Het culturele verenigingsleven heeft echter te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen.

Loket- en regiefunctie Verenigingsondersteuning

Culturele verenigingen kunnen bij het Huis aankloppen voor advies en ondersteuning. Als provinciaal loket Verenigingsondersteuning heeft het Huis goed zicht op de uitdagingen en kansen voor culturele verenigingen. Eenvoudige vragen kunnen vaak al met één telefoontje of mailtje beantwoord worden. Is de vraag wat complexer, dan volgt een intakegesprek op basis waarvan de consulenten van het Huis de ondersteuningsvraag en -behoefte van een vereniging in kaart brengen en advies op maat geven. Ook heeft het Huis cursussen en coachingstrajecten om in de ondersteuningsbehoefte van verenigingen te voorzien.

Kan het Huis de vraag niet zelf beantwoorden, dan wordt de vereniging in contact gebracht met externe coaches. Als regisseur Verenigingsondersteuning heeft het Huis namelijk een totaaloverzicht van de provinciale en landelijke ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen. Door coachingstrajecten te monitoren en stimuleren, zorgt het Huis ook dat vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten.

Stimuleringsregeling 2019

Voor 2019 heeft het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met de vier koepelorganisaties Limburgse Bond van VerenigingsondersteuningMuziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en Toneelhuis LFA een pilot opgezet om verenigingsondersteuning in Limburg een stevige impuls te geven. Vanuit de bijbehorende stimuleringsregeling Verenigingsondersteuning kunnen verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM, LBT, VNK-L of Toneelhuis LFA een financiële bijdrage krijgen voor een coachingstraject van één van de aanbieders van verenigingscoaching. Hierbij kan het gaan om coaching op bijvoorbeeld bestuurlijk, financieel of beleidsmatig gebied. Vanuit de stimuleringsregeling wordt maximaal 50% van de coachingskosten vergoed met een maximum van 500 euro per traject (ook als meerdere verenigingen samen een traject volgen). 

LBM en LBT
De LBM en de LBT matchen voor hun lid-verenigingen de bijdrage uit de Stimuleringsregeling van het Huis.  Oftewel, verenigingen die zijn aangesloten bij de LBM en de LBT kunnen een financiële bijdrage krijgen voor een coachingstraject bovenop de stimuleringsregeling van het Huis.

Verenigingen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met het Huis. Uit een eerste intakegesprek volgt een schriftelijk advies dat ook de basis vormt voor de toekenning van een financiële bijdrage. Indien de vereniging dit advies overneemt en wil starten met een coachingstraject, brengt het Huis de vereniging in contact met de aanbieder in kwestie. Na afronding van het volledige coachingstraject volgt een evaluatie met de vereniging op basis waarvan de financiële bijdrage door het Huis wordt uitgekeerd.

Deze stimuleringsregeling loopt tot eind 2019, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

Regiobijeenkomsten

Om muziek- en toneelverenigingen, koren en combinatiefunctionarissen van gemeenten te informeren over het ondersteuningstraject van het Huis en bovenstaande stimuleringsregeling, organiseerde het Huis drie regiobijeenkomsten in Noord-Limburg (3 juni 2019), Midden-Limburg (4 juni) en Zuid-Limburg (5 juni).

Het verslag van de regiobijeenkomsten download je hier

Silvia Segers-Weusten MA

Silvia Segers-Weusten MA

consulent muziek

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
muziek
dinsdag, woensdag, donderdag
Rob Janssen

Rob Janssen BA

consulent muziek en coördinator Jeugdfonds Cultuur Limburg

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
muziek
maandag t/m donderdag en vrijdagochtend
Chantal Lambie - Boosten

Chantal Lambie-Boosten MA

consulent theater en fondsenwerving

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, financiering, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
theater
dinsdag t/m vrijdag