Bijdrageregeling

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft een bijdrageregeling waarmee het culturele projecten/activiteiten die in Limburg plaatsvinden incidenteel kan ondersteunen. Aanvragen voor financiële ondersteuning die bij het Huis worden ingediend, worden getoetst aan onderstaande formele en inhoudelijke criteria. Zo beoordelen wij of een project/activiteit in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Formele criteria 

1. Rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in het tekort.
  
2. Reguliere projecten/activiteiten van provinciale begrotingsinstellingen, cultuurplaninstellingen en subinfrastructuurinstellingen (tot hun werkplan/activiteitenplan behorend) komen niet voor een bijdrage van het Huis voor de Kunsten Limburg in aanmerking.
 
3. Dezelfde projecten/activiteiten die de Provincie Limburg al op een andere manier financiert dan genoemd onder 2 komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 
 
4. De bijdrage van het Huis voor de Kunsten Limburg bedraagt maximaal 35% van de totale uitgaven conform projectbegroting, maar nooit meer dan € 2.500,- per project/activiteit. Dit is altijd een bijdrage in het tekort.


5. Projecten/activiteiten kunnen maximaal drie jaar door het Huis voor de Kunsten Limburg worden ondersteund. Indien voor een project/activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemde percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.
 
6. Bij de toekenning van bijdragen wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de beschikbare gelden over projecten/activiteiten over de hele provincie.
  
7. Deze bijdrageregeling start
op de datum van publicatie op deze website en loopt af op 31 december 2020.
 
8. Projecten/activiteiten kunnen uitsluitend worden gehonoreerd voor zover het hiervoor beschikbare budget van het Huis voor de Kunsten Limburg in het betreffende jaar toereikend is.


9. 
A. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de directeur-bestuurder van het Huis voor de Kunsten Limburg.
B. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de directeur-bestuurder tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan genoemde directeur-bestuurder van enige bepaling afwijken.
 
10. Het Huis voor de Kunsten Limburg publiceert deze regeling, de daarvoor beschikbare middelen 
alsmede een overzicht van toegekende bijdragen op zijn website.

Inhoudelijke criteria

Het Huis voor de Kunsten Limburg kan ten laste van het eigen exploitatiebudget een directe financiële bijdrage leveren aan projecten/activiteiten in de provincie Limburg op het gebied van kunsten en cultureel erfgoed die aan tenminste drie van onderstaande criteria voldoen:
 
a. ten behoeve van talentontwikkeling. De talentontwikkeling van de amateur staat hierbij voorop: op vakinhoudelijk gebied voor individuele (kunst)beoefenaars;


b. die in brede zin de samenwerking tussen professionele en niet-professionele (kunst)beoefenaars bevorderen;
 
c. die de samenwerking, kennisontwikkeling of kennisoverdracht tussen experts, instellingen voor hoger onderwijs en vrijwilligersorganisaties in Limburg vergroten;
 
d. die een cross-over met een ander(e)
domein/discipline beogen (bijvoorbeeld: sociale domein);
 
e. ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en kleine kernen (bijvoorbeeld projecten op het gebied van community arts/co-creatie), met uitzondering van investeringen in de fysieke instandhouding of exploitatie van gebouwen/voorzieningen;
 
f. die een innovatief karakter hebben voor de aanvrager of het betreffende
domein. Dergelijke projecten zijn op inhoud baanbrekend of nieuw voor de aanvrager en de betreffende specialistische sector.
 
g. de
actieve en/of passieve culturele participatie van burgers aantoonbaar vergroten. Het gaat om projecten die voor iedereen toegankelijk zijn,
ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats en die de diversiteit in het culturele veld stimuleren (inclusie).


h. die grensoverschrijdende activiteiten bevorderen. Daarbij gaat het om activiteiten die qua inhoud, samenwerkingsverbanden en uitstraling op Euregionale schaal plaatsvinden, tussen tenminste twee partijen, waarvan tenminste één partner in het Limburg omringende buitenland is gevestigd.

Uitsluitingsgronden

De Bijdrageregeling ondersteunt niet:

  • Publicaties gericht op het inzichtelijk maken van eigen portfolio’s/zelfpromotie.
  • Oprichten en onderhouden van websites.
  • Consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).
  • Reprise, herdruk of heruitgave.

Bijdragen 2020

Klik hier voor een overzicht van bijdragen die werden toegekend tussen 1 januari 2020 en heden.