Veelgestelde vragen

Het Huis verzamelt alle binnengekomen vragen in een database. De meest gestelde vragen bundelen wij op deze pagina.

Staat je vraag en het antwoord niet op deze pagina? Stel dan gerust je vraag of leg het probleem voor via ons Corona hulploket. Onze adviseurs nemen dan spoedig contact met je op.

Corona hulploket

Corona hulploket

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Kan mijn vereniging een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?
 

Ondernemers in de culturele en creatieve sector kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), eerder bekend als het noodloket, voor een tegemoetkoming van € 4.000. De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Hieronder vallen o.a. bioscopen, dansscholen, kunstzinnige vorming van amateurs, beoefening van podiumkunst, producenten van podiumkunst, circus en variété, dienstverlening voor uitvoerende kunst, theaters en schouwburgen, evenementenhallen, musea, en kunstgalerieën en expositieruimten.

Via deze pagina kunt u checken welke SBI-code uw vereniging heeft.

     
Let op: u dient daarvoor de inschrijving van uw Kamer van Koophandel bij de hand te hebben. De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Valt de SBI-code niet hieronder maar ondervindt uw onderneming wel schade?
Indien u vindt dat de code waaronder u nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de hoofdactiviteit van uw onderneming, meldt u dit dan bij RVO via dit formulier.

Naast het hebben van de juiste SBI-code dient er ook sprake te zijn van een te verwachte omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 van ten minste € 4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode. Ook moet er sprake zijn van een ‘eigen fysieke locatie’. Denk hierbij aan een verenigingslokaal dat u in eigen beheer heeft. Een gemeenschapshuis voldoet in deze zin niet aan de voorwaarden als u als vereniging tegen huurprijs gebruik maakt van deze accommodatie en u deze niet in eigendom/beheer heeft.

Voor een complete opsomming van de actuele voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële pagina van de Rijksoverheid.

 

Waar kan ik als vereniging een tegemoetkoming voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis aanvragen?

De aanvragen dienen rechtstreeks bij de rijksoverheid ingediend te worden. Op deze pagina is te lezen hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat. 

De TOGS-regeling is toch enkel en alleen voor ondernemingen en niet voor verenigingen?

Het klopt inderdaad dat een vereniging niet per definitie een ‘onderneming’ is. Echter, de beleidsregel sluit aan bij de SBI-code (en dus de activiteit) waarmee de vereniging is ingeschreven in de KvK. Op de aanvraagpagina kan een controle worden gedaan of er een aanvraag ingediend kan worden op basis van de gegevens in de Kamer van Koophandel. Er is een controle gedaan met een aantal KvK-nummers van verenigingen en dat gaf een positief uitsluitsel. Tevens is er overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en contact met de Vereniging Sport en Gemeenten alsmede het NOC/NSF. Ook zij adviseren hun aangesloten verenigingen om een aanvraag te doen (mits ze voldoen aan de overige voorwaarden).

Wat valt er wel onder de vaste lasten van een vereniging?

U kunt hierbij denken aan doorlopende kosten voor huur van materiaal, locatie, verzekeringen etc. Zeker wanneer er sprake is van een verenigingsgebouw zullen er diverse vaste lasten zijn die in deze periode gewoon doorlopen terwijl de inkomsten terugvallen door de genomen maatregelen.

Vallen de personele kosten onder de ‘vaste lasten’?

De regeling is hier niet volstrekt helder over. Er wordt aangegeven dat ‘ondernemingen’ (en dus ook verenigingen) voor de loonkosten van werknemers reeds aanspraak kunnen doen op andere door het kabinet aangekondigde maatregelen. Tevens zou voor ZZP-ers het verruimde ‘Tijdelijke Inkomensondersteuning Zelfstandigen’ gelden (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat personele kosten niet vallen onder de doorlopende ‘vaste kosten’. Echter, de aanhoudende onduidelijkheid in hoeverre professionals werkzaam voor onze sector, maar ook verenigingen, aanspraak kunnen maken op deze regelingen zou een argument zijn om personele kosten wel onder de ‘vaste kosten’ op te nemen. Vooralsnog adviseren wij terughoudend hierin te zijn.
Bron: KNMO

Wat kan ik doen als mijn vereniging niet de juiste SBI-code heeft om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?

Het kabinet heeft besloten om, na de uitbreiding van 7 april, vanaf 15 april de TOGS-regeling nogmaals uit te breiden. Check daarom opnieuw welke SBI-code uw vereniging heeft. Via deze pagina kunt u dat nakijken.
Let op: u dient daarvoor de inschrijving van uw Kamer van Koophandel bij de hand te hebben. De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Indien u vindt dat de code waaronder u nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de hoofdactiviteit van uw onderneming, meldt u dit dan bij RVO via dit formulier

Komt er nog een aanvullend fonds voor deze groep?

In principe is de eerste bestaande mogelijkheid de onder vraag 1 genoemde TOGS-regeling.
Momenteel is er (nog) geen steunfonds voor de culturele sector. Of dit in de toekomst wel het geval zal zijn? Dat is helaas voor ons als Huis voor de Kunsten Limburg ook nog een vraagteken.

Wij dragen er in elk geval zorg voor dat de signalen die ons bereiken over de gevolgen van de coronacrisis voor de Limburgse amateurcultuurwereld zorgvuldig in kaart gebracht worden.
Vervolgens brengen wij een advies uit aan relevante overheidspartijen.

Bron: HKL

Welke gevolgen zijn er met betrekking tot mijn overeenkomst met zzp’er(s)?

Indien een activiteit op grond van een overheidsmaatregel wordt afgelast en de zzp’er om die reden geen werkzaamheden hoeft te verrichten, hangt het van uw overeenkomst met de zzp’er of de algemene voorwaarden af of hij/zij aanspraak kan maken op een doorbetaling. Voor veel van de zzp’ers in onze branche (docenten) bestaat geen doorbetalingsplicht, omdat is overeengekomen dat bij geen arbeid/activiteit niet betaald hoeft te worden. In het geval uw organisatie de zzp’er per activiteit betaalt, zou u in het geval u een beroep op overmacht kunt doen geen vergoeding verschuldigd zijn. Zoals eerder aangegeven maakt een beroep op overmacht in het geval een activiteit door u wordt afgelast vanwege een overheidsmaatregel zeker kans van slagen. Dat is anders indien u, zónder dat een overheidsmaatregel u hiertoe verplicht, een activiteit annuleert. In dat geval kan de zelfstandige aanspraak maken op de overeengekomen vergoeding. Wanneer er een overeenkomst van is gesloten waarbij u de zzp’er een vaste maandelijkse vergoeding betaalt, ongeacht het aantal activiteiten per maand dient u wel te betalen. Dat zou anders kunnen worden als de maatregelen voor een langere periode zullen gaan gelden.

De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt u de overeenkomst niet na? Dan kan u uiteindelijk schadeplichtig zijn. Controleer dus goed de overeenkomst die u heeft gesloten met de zelfstandige.

Een deel van onze leden betaalt ook wanneer zij niet verplicht zijn toch (een deel van) het uurtarief door en/of maakt afspraken over inhalen van de werkzaamheden op een later moment. Verder adviseren wij u om te overwegen wanneer er projecten zijn waarvoor de inkomsten blijven doorlopen u deze aan de in dat project zzp’ers ten goede doet komen. In alle gevallen adviseren wij u om met de betrokkenen om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt.

Bron: Cultuurconnectie


Welke gevolgen zijn er met betrekking tot mijn arbeidsovereenkomst met een kunstprofessional?

In het geval de kunstprofessional een arbeidsovereenkomst met uw vereniging heeft, zult u het salaris moeten doorbetalen. Dat geldt in het algemeen ook voor het geval er een overeenkomst van opdracht (o.a. model contract BvOI) is gesloten en uw vereniging de dirigent een vaste maandelijkse vergoeding betaalt, ongeacht het aantal activiteiten/evenementen per maand. Dat zou anders kunnen worden als de maatregelen voor een langere periode zullen gaan gelden.
Bron: KNMO

Welke gevolgen zijn er met betrekking tot de afdracht van BUMA-gelden?

Buma/Stemra heeft besloten muziekverenigingen die aangesloten zijn bij (bonden van) de KNMO en koren die aangesloten zijn bij korenbonden tegemoet te komen voor de periode dat zij niet kunnen repeteren en concerteren. Meer informatie hierover voor muziekverenigingen is op deze website te vinden. Koren kunnen meer informatie op deze website vinden.

Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan?


Overeenkomst met locatie
In het geval een evenement wordt geannuleerd door degene die het evenement organiseert, gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst dan wel in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent in veel gevallen dat er een (deel van de) overeengekomen vergoeding zal moeten worden betaald aan de locatie. Indien de locatie aan uw vereniging laat weten dat de locatie niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de overheidsmaatregelen geeft de locatie daarmee aan dat zij de overeenkomst niet zal nakomen en bent u niet gehouden de overeengekomen tegenprestatie te voldoen.
 
In het geval de locatie die beslissing bij uw vereniging laat en de locatie uw vereniging houdt aan de verplichting om een vergoeding te betalen, zou uw vereniging een beroep kunnen doen op overmacht. In sommige gevallen wordt in de overeenkomst of voorwaarden bepaald in welke gevallen er wel of niet een beroep op overmacht kan worden gedaan. In beginsel geldt dan hetgeen hierover is afgesproken in de overeenkomst en/of voorwaarden.
 
Als hierover niets is geregeld, geldt de wet. Of er sprake is van overmacht in de zin van de wet hangt van verschillende omstandigheden af. Het is in het geval uw vereniging een evenement annuleert die op last van de overheid moet worden afgelast zeker te bepleiten dat uw vereniging vanwege de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geen gebruik mocht maken van de locatie en u dan ook geen vergoeding voor de locatie verschuldigd bent.
 
Daarbij dient er wel gekeken te worden naar alternatieve oplossingen. Wellicht dat het concert op een ander moment zou kunnen plaatsvinden, zodat er alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst.

Overeenkomst met publiek
Publiek dat al kaartjes heeft gekocht voor het evenement dat wordt afgelast op grond van een overheidsmaatregel heeft recht op terugbetaling van het bedrag dat het publiek voor het kaartje heeft betaald. U kunt aanbieden dat het kaartje geldig blijft voor de nog te bepalen nieuwe datum van het evenement. Uw publiek hoeft dat aanbod niet te accepteren. Als iemand aangeeft op de nieuwe datum niet te kunnen (of niet meer te willen), dient het betaalde bedrag voor het kaartje te worden terugbetaald.
 
Muziekverenigingen en andere organisaties van concerten en evenementen kunnen het publiek erop wijzen dat het bedrag van het toegangskaartje gedoneerd mag worden als een concert of evenement niet in een later stadium doorgang kan vinden. Met dit bedrag kunnen gemaakte kosten en ingehuurde professionals zoals de dirigent, solisten en artiesten toch worden betaald.
Bron: KNMO


Wat houdt de nieuwe regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’ in?

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, zijn veel organisatoren van evenementen, poppodia, theaters en concertgebouwen, musea, monumenten, sportclubs en andere instellingen genoodzaakt om evenementen te verplaatsen of te annuleren. Deze regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan organisatoren hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. Wanneer je als organisator hiervan gebruik maakt, dan dien je het publiek informeren over de inhoud van deze regeling.

Let op: waar in de regeling “evenement” staat, dient (ook) gelezen te worden: theatervoorstelling, muziekvoorstelling, muziekconcert, popconcert, festival, tentoonstelling, sportwedstrijden etc. Waar staat “organisator”, dient ook gelezen te worden; theater, concertgebouw, vlakke vloer, museum, monument, sportclub, etc.
Ga naar de regeling: www.bewaarjeticket.nl

Kan ik een beroep doen op de Bijdrageregeling 2020 van het Huis voor de Kunsten Limburg voor een tegemoetkoming?

De Bijdrageregeling is niet bedoeld om financiële tekorten ten gevolge van de corona-maatregelen te compenseren. Aanvragen in dit kader zullen wij dan ook niet honoreren. Wél dragen wij er zorg voor dat de signalen die ons bereiken over de gevolgen van de coronacrisis voor de Limburgse amateurcultuurwereld zorgvuldig in kaart gebracht worden. Vervolgens brengen wij een advies uit aan relevante overheidspartijen.
Bron: HKL

Wat kunnen gemeenten momenteel voor u betekenen?

Momenteel is er nog geen noodpakket van alle gemeenten bekend. De vraag is of die er gaat komen. Diverse culturele belangenbehartigers hebben op 26 maart 2020 een oproep aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd. Ook de Rijksoverheid en MKB hebben een dringend beroep op gemeenten gedaan om ook snel een noodpakket in te regelen. Tevens doet minister van Engelshoven van OCW in haar brief aan de Tweede Kamer van 27 maart 2020 een oproep naar gemeenten om coulant te zijn met onze instellingen en hun werkenden. Het gaat in ieder geval om het volgende:

  • versneld afhandelen van verzoeken om bijzondere bijstand aan zzp’ers;
  • stopzetten van (voorlopige) aanslagen van alle gemeentelijke belastingen – zoals OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting- en geen invorderingsrente berekenen over reeds verstuurde aanslagen en wachten met boetes en aanmaningen;
  • uitstellen van factureren van huur aan culturele instellingen en wachten met versturen van andere facturen;
  • zo snel mogelijk betalen van facturen van culturele instellingen omdat zij dan ook weer rekeningen kunnen betalen.

Sommige gemeenten hebben al maatregelen genomen, andere nog niet.
Informeer daarom bij uw eigen gemeente.

Bron: Cultuurconnectie

Veelgestelde vragen over het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Op de website van Cultuurconnectie worden binnengekomen vragen ten aanzien van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen weergegeven. Voor de meest up to date versie, raadpleeg de website van Cultuurconnectie.