SamenDOOR! regeling 2019- 2020

15 jul 2019
cultuureducatie
cultuureducatie, muziek

voor muziekverenigingen in samenwerking met onderwijs PO en VO schooljaar 2019 - 2020

1. Inleiding

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd:

Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg. 

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg. 

Sinds de officiële start in 2015 heeft DOOR! masterplan muziekonderwijs geresulteerd in een traject waarbij op dit moment 140 basisscholen (PO) en 3 middelbare scholen (VO) muziekonderwijs weer structureel in de klas hebben ingevoerd in samenwerking met een muziekvereniging. Een 20-tal basisscholen zijn een samenwerking aangegaan met een poppodium.

Omdat zowel de Vroege vogel regeling(provinciaal) als de Impuls Muziekregeling (landelijk) ten einde lopen heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling te faciliteren. Deze regeling zal uitgevoerd worden door het Huis voor de Kunsten Limburg.

De bedoeling is dat alle ondertekenaars van het convenant zich in deze regeling herkennen en hun rol kunnen pakken.

2. Voor wie is deze subsidieregeling bedoeld?

De aanvrager is een Limburgse muziekvereniging die lid is van of aangesloten is bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en/of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). Daarnaast mogen ook leden van de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten afdeling Limburg (FASO-L) van deze regeling gebruik maken.  

Een muziekvereniging kan samen met een school een subsidieaanvraag indienen. Uitgangspunt is dat er per vereniging in het schooljaar 2019 – 2020 slechts eenmaal gebruik gemaakt kan worden van deze subsidieregeling. Indien er vanwege de plaatselijke situatie gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken, kan het Huis voor de Kunsten Limburg hiervoor een uitzondering maken b.v.

 1. omdat er zich meerdere basisscholen binnen het verzorgingsgebied van één vereniging bevinden;
 2. omdat er maar één school is en meerdere verenigingen;
 3. omdat een paar verenigingen in co-creatie willen samenwerken met een of meerdere scholen enz.

3. Doel van de subsidieverstrekking

Het doel van deze regeling is het verstrekken van een projectsubsidie voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs door:

 • Het vormen van verbindingen tussen binnen schoolse en buiten schoolse muziekeducatie door het realiseren van een samenwerking tussen een muziekvereniging en een school.
 • Het ondersteunen van groepsleerkrachten bij het geven van een goede basismuziekles d.m.v. het aanbieden van scholing en deskundigheidsbevorderingstrajecten door de partners die het convenant Méér muziek in de klas in Limburg ondertekend hebben. Denk hierbij aan de beide Pabo’s, Conservatorium Maastricht, de kunstencentra en het Huis voor de Kunsten Limburg. Ook philharmonie zuidnederland kan hierbij ondersteunend zijn met de lespakketten en kinder- /jeugdvoorstellingen die zij aanbieden.
 • Het daardoor structureel realiseren van muziekonderwijs onder schooltijd met een lijntje naar buiten. 

4. Voorwaarden subsidieaanvraag

1.Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend met behulp van het door het Huis voor de Kunsten Limburg daartoe opgestelde formulieren. Ga naar punt 11 op deze pagina voor een overzicht van de documenten en links.

2. Een aanvraag wordt ingediend via info@hklimburg.nl en gaat vergezeld van:
a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
b. Een ingevulde begroting.
d. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst: SamenDOOR! verklaring door school en een lokale muziekvereniging. 

De subsidieaanvraag heeft betrekking op de volgende onderdelen:
Het verduurzamen van de samenwerking tussen school en muziekvereniging.

 1. Het structureel inbedden van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren. De verantwoordelijkheid hiervan ligt uiteraard bij de school.
 2. Het verbinden van binnen schoolse en buiten schoolse muziekeducatie aanbod.
 3. Het delen van kennis binnen de bestaande netwerken van de muziekverenigingen en van het schoolbestuur en/of met schoollocaties.
 4. Bij pers-, Facebookberichten of een andere vorm van promotie van een activiteit die d.m.v. de SamenDOOR! regeling uitgevoerd wordt, dient u DOOR! Masterplan Muziek Onderwijs Limburg te benoemen als partner die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

5. Behandeling aanvragen

1. Het Huis voor de Kunsten Limburg verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals benoemd in punt 4 (Voorwaarden subsidieaanvraag).
2. Wanneer de subsidieaanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
3. Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde op basis van het tijdstip van binnenkomst vastgesteld.
4. Op een aanvraag wordt binnen een termijn van zes weken na het indienen van de volledige aanvraag beslist.
5. Bij een positief bericht ontvangt u direct de beschikking en het evaluatieformulier. Zodra uw project beëindigd is, dient u ons binnen maximaal drie maanden de afrekening te sturen inclusief het ingevulde evaluatieformulier en de betaalde facturen. Zodra het project daadwerkelijk is afgerond en wij alle bescheiden naar behoren hebben ontvangen, zullen wij u het toegekende bedrag overmaken. 

6. Aanvraagtijdvak

Aanvragen voor subsidie voor het schooljaar 2019–2020 kunnen worden ingediend ​tot 1 mei 2020.
De samenwerking moet plaatsvinden in schooljaar 2019-2020.

7. Hoogte subsidie en eigen bijdrage

De financiële inzet van de nieuwe SamenDOOR! regeling gaat er als volgt uitzien: 
Als school en muziekvereniging een goede aanvraag indienen voor de nieuwe SamenDOOR! regeling dan is er:

 • € 1000,-- van de Provincie Limburg beschikbaar, 
 • € 1000,-- legt basisschool in vanuit eigen middelen (Matching vanuit de Impuls muziekgelden of de prestatieboxmiddelen mag).
 • € 1000,-- wordt indien gewenst door beide partijen samen aan de gemeente gevraagd.
 • Als de school en de vereniging € 1.000,-- van de gemeente ontvangen, verdubbelt de Provincie Limburg haar inzet tot maximaal € 2.000,-- 

Dit betekent dat er per aanvraag ofwel een bedrag van € 2000,-- beschikbaar is, of een bedrag van € 4000,-- voor muziekonderwijs in het schooljaar 2019-2020.

8. Doel van deze constructie

Door dit financiële model krijgen zowel de school als de muziekvereniging de kans om per schooljaar € 4.000,-- in te zetten voor Méér muziek in de klas in Limburg. Doordat de regeling laagdrempelig is en scholen en muziekverenigingen samen bij de gemeente aandacht en financiering kunnen vragen voor hun samenwerking, is de kans op verduurzaming op lokaal niveau van muziekonderwijs vele malen groter omdat het eigenaarschap bij de partijen ligt. 

9. Monitoring en evaluatie

Activiteiten die in het kader van deze regeling worden ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden gemonitord en geëvalueerd. Hiervoor vullen de deelnemende partijen een evaluatieformulier in met een bijgevoegde begroting. Daarnaast nemen ze deel aan een intervisie bijeenkomst die het Huis voor de Kunsten Limburg in het kader van deze subsidieregeling zal faciliteren in september 2020.

10.Vragen?

Voor meer informatie over de procedurele kant van deze regeling kunt u contact opnemen met Marja Melis (mmelis@hklimburg.nl/0475-399265). Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hanneke Suilen (hsuilen@hklimburg.nl/0475-399263 of 0642614486).  

DOOR! Masterplan muziekonderwijs Limburg heeft deze subsidieregeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de subsidieregeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt DOOR! zich het recht voor om dit te doen. 

11. Downloads en links

Download hieronder de Voorwaarden van de regeling, de Verklaring muziekverenigingen en het Aanvraagformulier:

Indienen via info@hklimburg.nl.

DOOR!

Hanneke Suilen-Hendriks

Hanneke Suilen-Hendriks MA

projectleider DOOR! & cultuureducatie

cultuureducatie, talentontwikkeling
maandag t/m donderdagochtend
Marja Melis

Marja Melis

medewerker financiën

maandagochtend t/m vrijdagochtend
Julie

Julie Koolen-Janssen BA

PR & Communicatie

cultuureducatie, verenigingsondersteuning
maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag