Raod veur ’t Limburgs

De Raod veur ’t Limburgs is een adviescommissie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. De belangrijkste taak is zorg dragen voor het Limburgs.

Raod veur 't LimburgsDe Raod doet dit onder andere door onderzoek te doen naar de consequenties van de erkenning van het Limburgs volgens het Europees handvest voor regionale talen van de Europese Raad. Bovendien ontwikkelt de Raod voorstellen voor de verdere uitvoering van deel twee van het handvest en adviseert zij Gedeputeerde Staten van Limburg over het te voeren taalbeleid. Ten slotte initieert de Raod projecten waarmee de aandacht voor de Limburgse streektaal wordt ondersteund. Deze projecten worden doorgaans in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg uitgevoerd. 

Bestuur

Voorzitter: dhr. prof. dr. R. van Hout
Raadslid: dhr. dr. G. Cornelissen
Raadslid: dhr. dr. H.C. L. Heijenrath
Raadslid: mevr. drs. K. Janssen-Rompen
Raadslid: dhr. R. Godschalk
Raadslid: dhr. F. Bergers
Raadslid: dhr. drs. G. Gabriëls
Raadslid: dhr. drs. A. Opreij
Streektaalambassadeur: dhr. N. Wolfs
Streektaalambassadeur: dhr. T. Theelen 

Odile Wolfs Fonds

Het Odile Wolfs Fonds is in 2011 ingesteld door de Raod veur ’t Limburgs en wordt door de Raod beheerd. Doel van het fonds is het verstrekken van subsidies ten behoeve van projecten die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de aandacht voor en de interesse in de Limburgse streektaal en de dialecten daarbinnen. Het fonds richt zich nadrukkelijk op projecten uit kleinere Limburgse gemeentes en kernen, omdat lokale activiteiten op het vlak van de streektaal en de dialecten daar minder kans hebben te renderen vanwege het beperkte afzetgebied. Onder kleinere gemeentes wordt hier verstaan een inwoneraantal van maximaal 15.000 personen. Betreft het een kern binnen een gemeente, bedraagt het maximum 5.000 inwoners.

Een subsidieaanvraag voor het Odile Wolfs Fonds dient behalve de gegevens van de aanvrager en de aard van de financiële ondersteuning een gemotiveerd projectplan en een begroting te bevatten. Een aanvraag dient uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het betreffende project schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres:
Raod veur ’t Limburgs
p/a Postbus 203
6040 AE Roermond

Ton van de Wijngaard

drs. Ton van de Wijngaard

streektaalfunctionaris

deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
limburgse taal
dinsdag t/m vrijdag