Cultureel Vermogen – proeftuinen

30 mrt 2020
cultuureducatie, cultuurparticipatie

Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag ‘wat cultuur is’ staat centraal, maar ‘wat cultuur doet’. Daardoor verandert ook het perspectief op cultuureducatie en -participatie.

Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan.

Cultureel Vermogen

Cultureel vermogen ontwikkelt zich in mensen en tussen mensen in een voortdurend proces. Er zijn vier ingrediënten nodig om dat proces gaande te houden: (1) cultureel bewustzijn; (2) ervaren van verschillen; (3) uitingsvormen ontwikkelen; (4) deelnemen aan het culturele leven.

Proeftuinen

In vier proeftuinen gaan acht organisaties gedurende anderhalf jaar in hun regio met Cultureel Vermogen aan de slag. Er zijn heel veel mensen en partijen bij betrokken: culturele organisaties, kunstenaars, wijkteams, opbouwwerkers, onderwijs, ondernemers en overheden.

In de proeftuinen wordt gewerkt aan:

  • nieuwe werkvormen waarin educatie en participatie, kunst en cultuur in elkaars verlengde komen;
  • nieuwe vormen van participeren en activeren, voor alle mensen met welke culturele achtergrond dan ook;
  • nieuwe samenwerkingsmodellen en programma’s tussen onderwijs, welzijn, zorg en cultuur;
  • nieuwe impulsen voor beleid en regionale samenwerking;
  • nieuwe vormen van financieren, co-creëren en verantwoorden;
  • De proeftuinen worden ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en begeleid door LKCA en de Universiteit Maastricht. In de zomer van 2021 sluit het project af met een conferentie. Gaandeweg worden de opbrengsten via deze website gedeeld.

Cultureel Vermogen - Proeftuin Zuid

Proeftuin Zuid richt zich op jongeren met afstand tot de geïnstitutionaliseerde cultuur en cultuureducatie. Een aantal van hen verblijft nog niet lang in Nederland. De bestaande projecten ‘Boost your Talent’ en ‘De Kunstketel’ van Kaleidoscoop, afdeling cultuureducatie van de Gemeente Maastricht, staan centraal in de proeftuin. Het doel van beide projecten is om jongeren te stimuleren en te faciliteren om actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Het onderzoek in Proeftuin Zuid richt zich op de vraag hoe onderzocht kan worden welke invloed deelname aan de projecten heeft op de verwerving van cultureel vermogen en cultureel (zelf)bewustzijn, en wat de effecten hiervan zijn.

Samenwerking

Cultureel Vermogen is een samenwerking tussen Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA, Huis voor de Kunsten Limburg, Universiteit Maastricht, en Kaleidoscoop.

Updates, filmpjes, handreikingen en publicaties over Cultureel Vermogen en opbrengsten van het project zijn te vinden via onderstaande button.

Patricia Peters

Patricia Peters MA

beleidsadviseur

verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, cultuurbeleid
maandag t/m vrijdag(ochtend)