Bijdrageregeling Corona-initiatieven

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor deze regeling.

Het Huis voor de Kunsten Limburg zet zich voortdurend in voor de Limburgse cultuursector. Ook nu en misschien wel: juist nu. Daarom wil het Huis middels een financiële bijdrage initiatieven die een bijdrage leveren aan kunst, cultuur en erfgoed ten tijde van de coronacrisis, steunen. Met de onderstaande laagdrempelige Bijdrageregeling Corona-initiatieven geven we initiatiefnemers de ruimte en stimuleren ze in te spelen op de gevolgen van de huidige situatie. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe initiatieven die zich verhouden tot de mogelijkheden van de 1.5 meter samenleving of bestaande initiatieven die door middel van een aantal aanpassingen alsnog doorstart kunnen vinden. 

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrageregeling dient er rekening gehouden te worden met één of meer van onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen dienen ter indicatie voor het soort projecten dat in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage. Wanneer er onduidelijkheden zijn betreffende deze richtlijnen of er behoefte is aan sparren over het projectvoorstel, kan een gesprek aangevraagd worden met onze adviseurs Merlijn Huntjens en Eddy Thonon. De contactgegevens zijn onderaan de pagina te vinden.

Richtlijnen

1.     Het initiatief verhoudt zich tot de anderhalve meter samenleving, voldoet aan de voorschriften van het RIVM en wordt in principe uitgevoerd vóór 1 oktober 2020. 

2.   Het betreft een nieuw initiatief, of is een uitbreiding van een lopend initiatief toegespitst op de huidige situatie, om kunst en cultuur ten tijde van de coronacrisis mogelijk te maken. Met het realiseren van dit project wordt rekening gehouden met de volgende richtlijnen:

  • één of meerdere culturele zzp’er(s) of amateurvereniging(en) zijn betrokken, en/of;
  • er is een cross-over met een ander domein (bijvoorbeeld sport of het sociale domein), en/of;
  • het betreft innovatieve projecten op het gebied van cultuureducatie of cultuurparticipatie.

3.    De aanvraag heeft betrekking op een nieuw of een lopend initiatief dat binnen vier weken na aanvraag van start kan gaan.

4.    Het betreft een initiatief dat bijdraagt aan de culturele deelname of culturele educatie van burgers om het hoofd te bieden aan de effecten van de corona-maatregelen. Het gaat hierbij om:
a) Projecten die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats en die de diversiteit in het culturele veld stimuleren (inclusie).
b) Projecten die gericht zijn op het adresseren van problemen in het sociale domein die door de coronacrisis zijn ontstaan. Bijvoorbeeld: eenzaamheid of informele zorg. 

5.     Het initiatief heeft aantoonbare maatschappelijke impact en heeft de mogelijkheid tot continuïteit ná de crisis.

Formele criteria

1. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

2. Reguliere projecten/activiteiten van provinciale begrotingsinstellingen, cultuurplaninstellingen en subinfrastructuurinstellingen (tot hun werkplan/activiteitenplan behorend) komen niet in aanmerking voor een bijdrage van het Huis voor de Kunsten Limburg.

3. Dezelfde projecten/activiteiten die de Provincie Limburg al op een andere manier financiert dan genoemd onder 2 komen niet voor een bijdrage in aanmerking. 

4. Het Huis voor de Kunsten Limburg stelt in principe maximaal € 2.500,- per initiatief beschikbaar. Wanneer er hogere bedragen nodig zijn om het initiatief te realiseren kan hiervoor een gesprek aangevraagd worden met één van onze adviseurs .

5. Initiatieven kunnen uitsluitend worden gehonoreerd voor zover het hiervoor beschikbare budget van het Huis voor de Kunsten Limburg toereikend is.

6.
a) In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de directeur-bestuurder van het Huis voor de Kunsten Limburg.
b) Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar oordeel van de directeur-bestuurder tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan genoemde directeur-bestuurder van enige bepaling afwijken.

Aanvraag indienen

Een kort en bondig projectplan inclusief begroting kan t/m 15 juni 2020 worden ingediend via corona@hklimburg.nl o.v.v. coronabijdrage in het onderwerp van de mail. Alle aanvragen worden na 15 juni 2020 beoordeeld. Het Huis voor de Kunsten Limburg streeft ernaar om in week 26 (22 t/m 26 juni 2020) te reageren of het verzoek tot een financiële bijdrage wordt ingewilligd. Als basis voor de besluitvorming wordt zowel rekening gehouden met de bovenstaande criteria alsmede met het plafond van € 25.000,-.

In plaats van een uitgebreid inhoudelijk eindverslag, zoals bij onze reguliere Bijdrageregeling, dient er na afronding van het project een video- of fotoverslag van het proces en de uitvoering na afloop aangeleverd worden. Alle initiatieven die door het Huis voor de Kunsten Limburg (mede)-gefinancierd worden, worden gepubliceerd via de online kanalen van het Huis.

Toekenningen

Alle aanvragen zijn door ons team beoordeeld. Klik hier om het overzicht van alle toegekende projecten te downloaden. 

Merlijn Huntjens

Merlijn Huntjens BAP

consulent letteren

talentontwikkeling, cultuureducatie, cultureel ondernemerschap
letteren
donderdag en vrijdag
Eddy Thonon

Eddy Thonon MEd

consulent beeldende kunst

talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap
beeldende kunst
dinsdag, donderdag en vrijdag