Limburgse musea in beeld

14 dec 2018
cultuurbeleid
musea

Resultaten Enquête Limburgse Musea en hoe wij deze gebruiken om ons beleid te bepalen.

In Limburg noemen zo’n negentig instellingen zichzelf ‘museum’. Hiervan zijn er 29 een ‘Geregistreerd Museum’, omdat ze voldoen aan de ‘museumnorm’ van de Nederlandse Museumvereniging. Landelijk zijn er ruim 400 geregistreerde musea. De Museumvereniging doet onderzoek naar deze musea en publiceert hierover de jaarlijkse Museumcijfers. 

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft in 2016 een aanvullend onderzoeksinstrument ontwikkeld voor álle musea in Limburg. Door het combineren van de resultaten van deze jaarlijkse Enquête Limburgse Musea met de resultaten van de Museumvereniging ontstaat een gedetailleerder beeld van de museumsector in Limburg.

Stijging in bezoekers en betaald personeel
De Enquête Limburgse Musea over 2017 werd ingevuld door 48 musea (54%). Uit de resultaten blijkt dat het individuele museumbezoek in de lift zit. Ten opzichte van 2016 is wederom een stijging waar te nemen. Daarnaast is het aantal betaalde museummedewerkers en de daaraan gekoppelde fte toegenomen.

Er zijn ook minder goede ontwikkelingen. De Museumvereniging concludeert in haar publicatie Museumcijfers 2017 dat kleine musea financieel in zwaar weer verkeren door onder andere het teruglopen van gemeentelijke subsidies. Ook in Limburg zijn de eigen inkomsten van met name kleine musea iets afgenomen.

De resultaten van de onderzoeken van de Museumvereniging en het Huis voor de Kunsten Limburg laten zien dat de kloof tussen kleine (vrijwilligers)musea en (middel)grote professionele musea het afgelopen jaar is toegenomen.

Collecties en educatie
Limburg telt veel streekmusea die bijna allemaal een archeologische collectie in huis hebben. Musea met een volkenkundige en natuurhistorische collectie zijn er in Limburg het minst. Het merendeel van de Limburgse collecties is momenteel niet online zichtbaar voor het publiek. Musea zouden dat graag anders zien, zo blijkt uit de enquête. De musea willen daarnaast aan de slag met het hun educatieve aanbod richting het onderwijs. Ook geven zij aan beter contact te willen met het onderwijs en de penvoerders binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wat doet het Huis met de resultaten?
Onze consulent Musea heeft veel contactmomenten met vrijwilligers en medewerkers van Limburgse musea. Om ons beleid nét wat meer kracht te geven, zijn echter ook onderbouwende data belangrijk. Wij gebruiken de enquêteresultaten bij het opstellen van ons werkplan voor het komende jaar. Welke behoeften komen er naar voren? Wat kunnen wij als Huis verbeteren aan onze dienstverlening? Ook zien de resultaten hun weerslag in onze activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld scholing.

Sandra Welters MA

Sandra Welters MA

consulent musea

financiering, cultuureducatie, deskundigheidsbevordering
musea
dinsdag- en donderdagochtend